Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy

Credimo heeft oog voor de bescherming van uw privacy. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen met bijzondere zorgvuldigheid en te verwerken op volledig transparante wijze, met strenge inachtneming van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze Privacyverklaring heeft als doel u volledige informatie omtrent het onderwerp te verstrekken. Ze licht toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. Wij nodigen u uit de tijd te nemen deze Privacyverklaring te lezen om vertrouwd te raken met onze praktijken op dat vlak. U kan ook informatie vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Wettelijke context: op 25/05/2018 is de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing geworden.

Download de privacyverklaring

Privacyverklaring

Wat is de draagwijdte van deze Privacyverklaring?

 

 A. Wat betekenen ‘persoonsgegeven’, ‘verwerking’, wie is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en wie is de contactpersoon ‘DPO’? 

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam en het adres van een persoon, een telefoonnummer, een e-mailadres. 

De verwerking is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van dat gegeven. 

Credimo NV, met maatschappelijke zetel te B-1730 Asse, Weversstraat 6 -10, KBO 0407 226 685, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens waarover zij beschikt. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat wij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens. 

Als enig contactpunt binnen onze maatschappij hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming (‘data protection officer’ of ‘DPO’) aangesteld met de volgende contactgegevens: Credimo, Data Protection Officer, Weversstraat 6-10 1730 Asse, dataprotection@credimo.be. 

B. Voor wie is de Privacyverklaring bestemd? 

Onze Privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen, zowel verzekering- en kredietnemers (zelfs prospecten of kandidaat-verzekering- en kredietnemers) als verzekerden, begunstigden of derden (bijvoorbeeld benadeelde partijen, getuigen, experts, verzekerings- en kredietbemiddelaars, ...). Deze Privacyverklaring is daarentegen niet bestemd voor rechtspersonen. 2 

 

C. Op welke gegevens heeft deze Privacyverklaring betrekking? 

De wet maakt een onderscheid tussen twee soorten persoonsgegevens: 

a) Niet bijzondere categorieën van persoonsgegevens 

De gegevens uit deze categorie zijn de persoonsgegevens die het mogelijk maken om u te identificeren, hetzij op directe wijze (de gegevens zoals uw naam en voornaam die toelaten u onmiddellijk te identificeren) hetzij op indirecte wijze (de gegevens zoals uw telefoonnummer of uw e-mailadres die toelaten u op indirecte wijze te identificeren). 

Tijdens onze contacten met u moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen naar gelang de betrokken verzekerings- en/of kredietproducten: 

 • • identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres, …); 
 • • contactgegevens (bijvoorbeeld: adres, e-mailadres, telefoonnummer, …); 
 • • globaal financieel overzicht (bijvoorbeeld: uw onroerende goederen, …); 
 • • beroep (bijvoorbeeld: uitgeoefende functie, opleiding, …); 
 • • samenstelling van het gezin (bijvoorbeeld: burgerlijke staat, aantal kinderen, …); 
 • • kenmerken van de woning; 
 • • beeldopnamen. 

 

In sommige gevallen hebben de persoonsgegevens niet enkel betrekking op uzelf, maar ook op een of meerdere van uw relaties (bijvoorbeeld: uw partner, uw kinderen, de begunstigde van een levensverzekering,…). Als u ons persoonsgegevens van andere personen meedeelt, dient u hen hiervan op de hoogte te brengen. 

b) Bijzondere categorieën van persoonsgegevens 

Sommige persoonsgegevens genieten vanwege de wet een bijzondere bescherming. Concreet gaat het om persoonsgegevens met betrekking tot raciale en etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of een vakbondslidmaatschap, alsook om genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon op een unieke wijze te identificeren, gegevens over de gezondheid, seksualiteit of seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon. Wij verwerken dit soort gegevens niet. 

Evenwel, in de praktijk kan het zijn dat Credimo uw gezondheidsgegevens moet verwerken voor het correcte beheer van verzekeringscontracten in verband met uw gezondheid (levens- of schuldsaldoverzekering, gewaarborgd inkomen, …), of het beheer van een schadegeval. Credimo behandelt en verwerkt deze gegevens met bijzondere zorg. Deze gegevens worden enkel verwerkt met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en voor de doeleinden waarvoor u die toestemming zal hebben gegeven. Hiervoor wordt in de contractuele documenten of standaardformulieren een clausule ingelast waarin uitdrukkelijk uw toestemming wordt gevraagd. We kunnen deze gegevens eveneens verwerken in het kader van een vaststelling, uitoefening of verdediging in het kader van een gerechtelijke procedure. 

De toegang tot die gegevens is bovendien beperkt tot de personen die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, voor het bereiken van het doeleinde waarvoor de toestemming werd gegeven. 

Credimo gebruikt in geen enkel geval uw gegevens uit de bijzondere categorieën voor prospectiedoeleinden (zie paragraaf ‘Wat is prospectie?’). 

In voorkomend geval zal (opnieuw) uw toestemming worden gevraagd om die gegevens te verwerken voor een ander doeleinde. 

Wanneer en hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Credimo kan sommige van uw gegevens onder meer verzamelen: 

 • wanneer u klant wordt; 
 • wanneer u de formulieren en contracten invult die wij u voorleggen; 
 • wanneer u onze diensten en producten gebruikt; 
 • wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, ingaat op onze uitnodigingen (conferenties, ...), deelneemt aan wedstrijden, …; 
 • wanneer u contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld; 
 • wanneer uw gegevens worden gepubliceerd of meegedeeld door gemachtigde derden (personen die u speciaal gemachtigd hebt, uw verzekerings- of kredietbemiddelaar; 
 • wanneer u door onze bewakingscamera’s in en rond onze gebouwen wordt gefilmd. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op het waarborgen van de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer zouden kunnen worden, te voorkomen (hun aanwezigheid wordt aangeduid met pictogrammen die onze contactgegevens vermelden). 
 • wanneer u gegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze website (inclusief onze pagina’s op sociale media), bijvoorbeeld: 
 • wanneer u ons gegevens meedeelt tijdens het intekenen op de nieuwsbrief; 
 • wanneer u online een contactname of een verzekerings- of kredietofferte aanvraagt; 
 • wanneer u online uw gegevens invult om uw kandidatuur in te dienen voor een vacature bij Credimo; 
 • wanneer u onze website bezoekt, via de cookies en andere technologieën (meer informatie over de cookies vindt u in onze Cookie Policy op www.credimo.be (via de knop ‘Cookies’). 

 

Wanneer wij u persoonsgegevens vragen, hebt u het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het aanknopen van contractuele relaties kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden. 

Op welke basis en voor welke doeleinden kunnen uw gegevens verwerkt worden?

A. Credimo verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die pertinent zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde. 

Als algemene regel en bij wijze van voorbeeld gebruiken wij uw persoonsgegevens ofwel: 

 • wanneer wij uw toestemming verkregen hebben. 
  In dat geval verwerken we uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. 
 • in het kader van de uitvoering van het contract of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden: 
  • analyse omtrent de opportuniteit van het sluiten van een verzekerings- of kredietovereenkomst en/of de voorwaarden die aan de sluiting van een verzekerings- of kredietovereenkomst gekoppeld dienen te worden; 
  • sluiten, beheer en uitvoering van verzekerings- of kredietovereenkomsten die deel uitmaken van het gamma van producten en diensten aangeboden door Credimo, inclusief het beheer van de klantrelatie en het schadebeheer; 
  • bijhouden van een historiek van de (recentste) contractmomenten om de frequentie ervan te kennen en op een aanvaardbaar peil te houden; 
  • bewaren van uw voorkeuren: of en hoe Credimo u mag contacteren om u informatie, publiciteit of voorstellen te bezorgen; 
  • uitvoering van een dienst die u hebt gevraagd, bijvoorbeeld door zelf online uw gegevens aan ons mee te delen om in te tekenen op de newsletter, uw kandidatuur in te dienen voor een vacature of om een verzekerings- of kredietofferte te vragen. 

 

 • om te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, zoals: 
  • voorkoming van het witwassen van geld; 
  • toepassing van de MiFID-wetgeving; 
  • bestrijding van fiscale fraude; en 
  • fiscale verplichtingen. 

 

 • om redenen die ons gerechtvaardigde belang betreffen. 
  In dat geval streven wij ernaar om een billijk evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigde belang en het respecteren van uw privacy. Het gaat om situaties waarin we uw persoonsgegevens verwerken om zo goed mogelijk te kunnen functioneren en u de beste dienstverlening te verschaffen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden: 
  • detectie en preventie van misbruiken en fraudes; 
  • bescherming van de goederen van de onderneming; 
  • beveiliging van goederen en personen, alsook van de informaticanetwerken en –systemen van Credimo; 
  • melding van alle misbruiken die de financiële toestand, de resultaten en/of de reputatie van Credimo ernstige schade (kunnen) toebrengen; 
  • controle van de regelmatigheid van de verrichtingen; 
  • bewaking en controle; 
  • vaststelling, uitoefening, verdediging en bescherming van onze rechten of van de personen die wij eventueel vertegenwoordigen, bijvoorbeeld bij geschillen; 
  • samenstelling van bewijzen; 
  • totaalbeeld van de klanten (bijvoorbeeld het opmaken van statistieken over onze klanten om te weten wie onze klanten zijn en om hen beter te kennen); 
  • opvolging van onze activiteiten en administratieve kennis van de verschillende personen die in relatie staan met de maatschappij, waardoor, indien nodig, dossiers, de tussenpersoon en andere partijen kunnen worden geïdentificeerd; 
  • test, evaluatie, vereenvoudiging, optimalisering en/of automatisering van onze interne processen om ze efficiënter te maken (bijvoorbeeld: optimalisering/automatisering van de interne processen voor de beoordeling en aanvaarding van een risico, automatisering van de procedure betreffende de verwerking van uw vragen en aanvragen, …); 
  • test, evaluatie, vereenvoudiging en optimalisering van de onlinesystemen om uw gebruikerservaring te verbeteren (bijvoorbeeld: oplossen van bugs op onze website, u contacteren om technische problemen op te lossen als we hebben vastgesteld dat u begonnen bent met het online invullen van uw gegevens om een bepaalde dienst te genieten, maar u dit proces niet hebt kunnen voltooien, …); 
  • optimalisering en beheer van onze distributiekanalen (in het bijzonder het makelaarsnetwerk); 
  • beheer en aanpassing van de toegestane producten; 
  • prospectie (zie paragraaf ‘Credimo verwerkt uw gegevens voor prospectie’); en 
  • ontwikkeling van nieuwe producten en diensten waarvan we weten dat ze nog beter zullen beantwoorden aan uw behoeften en wensen. 

 

B. Credimo verwerkt uw gegevens voor profilering 

Het is mogelijk dat Credimo uw persoonsgegevens moet verwerken voor profileringsdoeleinden en het nemen van beslissingen op basis van een profiel, inclusief het analyseren van de gegevens en het opmaken van statistieken, modellen en profielen, en dit voor de doeleinden vermeld in de paragraaf ‘Credimo verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden’. 

In de mate van het mogelijke gebruiken we enkel anonieme of gepseudonomiseerde gegevens voor profilering. 

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten m.b.t. het individu te evalueren, in het bijzonder om elementen te analyseren of te voorspellen met betrekking tot zijn/haar rendement op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, lokalisatie of verplaatsingen. 

Naargelang het doel (zoals vermeld in de paragraaf ‘Credimo verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden’) van de profilering baseren we ons op: 

1) uw toestemming; 

2) de noodzaak om het contract uit te voeren of precontractuele maatregelen te nemen op uw verzoek; 

bijvoorbeeld om het risico correct te kunnen beoordelen, en dat zowel om een verzekering te aanvaarden als om de premie en de draagwijdte van de waarborgen te bepalen, gebruiken we objectieve ‘segmenteringscriteria’ die voldoen aan alle wettelijke vereisten. Deze criteria variëren naargelang het product en vloeien voort uit de statistische vaststelling dat ze een impact hebben op het zich voordoen van een schadegeval en/of op de ernst ervan. U vindt een overzicht van de segmenteringscriteria, alsook meer uitleg over het gebruik ervan op onze website www.credimo.be. 

3) een wettelijke, reglementaire of administratieve verplichting; of 

4) ons gerechtvaardigde belang. 

In dat geval streven wij ernaar om een billijk evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigde belang en het respecteren van uw privacy. We kunnen bijvoorbeeld uw gegevens verwerken voor profilering in het kader van prospectie (zoals vermeld in de onderstaande paragraaf 'Wat is prospectie?’) of in het kader van fraudedetectie en –preventie en van de automatisering van de interne processen. 

Als Credimo gebruikmaakt van uw persoonsgegevens voor de bovenvermelde doeleinden, garandeert Credimo u dat u niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die enkel gebaseerd is op profilering en rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op u of een aanzienlijke en gelijkaardige impact hebben op u. Dit komt overeen met het beleid van Credimo. Credimo is er immers van overtuigd dat de beste dienstverlening voor u bestaat in een individuele aanpak van elk dossier. Credimo zorgt dan ook altijd voor een aanzienlijke menselijke tussenkomst en/of garandeert dat de profilering geen rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op u of op u een aanzienlijke en gelijkaardige impact hebben. In de andere gevallen garanderen we dat een dergelijke beslissing: 

 • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en ons; 
 • gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming; of 
 • wettelijk toegestaan is. 

In de eerste twee gevallen hebt u steeds het recht om de tussenkomst van een van onze medewerkers te vragen, uw standpunt mee te delen en de beslissing te betwisten. In de drie gevallen wordt u altijd geïnformeerd over het feit dat u het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing, alsook over de logica achter zo’n beslissing, over wat dit betekent en over de verwachte gevolgen. 

C. Credimo verwerkt uw gegevens voor prospectie 

a) Wat is prospectie? 

Credimo kan, op basis van zijn gerechtvaardigde belang, uw persoonsgegevens verwerken voor prospectiedoeleinden. 

Aangezien Credimo veel belang hecht aan het respecteren van uw privacy, werd er beslist om uw persoonsgegevens enkel te verwerken voor prospectiedoeleinden op voorwaarde dat deze prospectie werkelijk voor u van belang is. Credimo gebruikt uw persoonsgegevens namelijk enkel om uw wensen en behoeften beter te kennen en om u enkel offertes en voorstellen te bezorgen die u werkelijk interesseren. 

Concreet betekent dit dat we u bijvoorbeeld in de volgende gevallen kunnen contacteren: 

 • wanneer u een beleggingsproduct hebt onderschreven, om u te informeren over andere beleggingsopportuniteiten met een beter rendement of over herbeleggingsopportuniteiten na de vereffening van de belegging; 
 • het leveren van een adviesdienst inzake financiële behoeften; 
 • u informeren over onze verzekerings- of kredietproducten. 

Credimo bezorgt uw gegevens in geen geval aan derden voor hun eigen prospectie en neemt ook geen contact op met u om offertes of voorstellen aan te bieden betreffende producten of diensten van derden. De prospectie, zoals gedefinieerd door Credimo, blijft beperkt tot offertes en voorstellen betreffende producten of diensten aangeboden door Credimo zelf. 

In het kader van deze prospectie kan Credimo of uw verzekeringstussenpersoon u contacteren via de gebruikelijke kanalen (bijvoorbeeld via telefoon of brief) of via elektronische kanalen zoals e-mail. Als wij (of uw verzekerings- of kredietbemiddelaar) u contacteren via e-mail, beperken we ons tot het verzenden van offertes voor gelijkaardige producten en diensten, namelijk verzekerings- en/of kredietproducten. 

We gebruiken slechts een beperkt aantal persoonsgegevens voor prospectie. We gebruiken namelijk enkel de gegevens: 

 • die u rechtstreeks of onrechtstreeks hebt meegedeeld tijdens uw contacten met Credimo of uw bemiddelaar (bijvoorbeeld het feit dat u hebt laten weten dat u enkel via e-mail gecontacteerd wenst te worden voor prospectiedoeleinden); 
 • die Credimo heeft verkregen tijdens interacties tussen u en ons (bijvoorbeeld over uw betalingsgewoonten i.v.m. vervaldagberichten, uw sinistraliteit, …); en 
 • die Credimo heeft verkregen via cookies (en andere gelijkaardige technologieën) die u hebt aanvaard op de website, inclusief de pagina’s van Credimo op sociale media. Meer informatie over de werking van cookies en over hoe u deze kunt aanvaarden of uitschakelen, vindt u in onze Cookie Policy op www.credimo.be (via de knop ‘Cookies’). 

We kunnen deze gegevens ook delen met uw bemiddelaar zodat deze u kan contacteren i.v.m. producten en diensten van Credimo. 

In het kader van prospectie maakt Credimo in geen geval gebruik van uw persoonsgegevens uit de bijzondere categorieën (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot raciale en etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of een vakbondslidmaatschap, …) of gegevens over gerechtelijke veroordelingen en overtredingen. 

Om er zeker van te zijn dat u offertes ontvangt die u interesseren en het beste aangepast zijn aan uw wensen en behoeften, kan Credimo ook gebruikmaken van de bovenvermelde persoonsgegevens voor profilering en het nemen van beslissingen op basis van het profiel gevormd in het kader van prospectie. Dit betekent dat: 

 • Wij algemene of specifieke klantprofielen bepalen om uw behoeften, gedragingen en/of kooppotentieel beter te kunnen inschatten, waaronder: • de categorie van verzekeringnemer waartoe u behoort; 
  • uw risicoprofiel voor beleggingsverzekeringen, die een samenvatting is van uw kennis en uw ervaring, financiële slagkracht en/of uw beleggingsdoelstellingen; 
  • de mate waarin bepaalde van uw eigenschappen als klant overeenstemmen met een model (bijvoorbeeld, uw keuze van producten vertoont een gedrag waaruit kan worden afgeleid dat bepaalde verzekeringsproducten of -diensten voor u nuttig zouden kunnen zijn);
  • op een “scharniermoment”, zoals uw eerste tewerkstelling, een nieuwe job, het huwelijk, de aankoop van een auto of een huis, de uitbreiding van het gezin, het pensioen, ... waar bepaalde verzekeringsproducten of -diensten nuttig zouden kunnen zijn; 
  • om uw verwachtingen die u stelt in Credimo op het vlak van dienstverlening, zoals bijvoorbeeld uw wens om altijd het initiatief te nemen wat verzekeringen betreft, uw wens om regelmatig feedback te ontvangen over uw portefeuille, ... 
 • Wij de signalen volgen die u hebt gegeven met betrekking tot de producten die door of via Credimo worden voorgesteld, zoals bijvoorbeeld:
  • de deelname aan een wedstrijd;
  • de uitvoering van een simulatie;
  • het gebruik van een applicatie; 
  • het verzoek om informatie (bijvoorbeeld een brochure over de woonst of successieplanning); 
  • de toekomstige gebeurtenissen (bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe woning, een nieuwe auto of gezinsuitbreiding); 
 • Wij het overzicht onderzoeken van de producten en diensten waarover u beschikt, om u eventueel een voorstel te doen met een reeks soortgelijke producten en diensten die misschien een globaal voordeel opleveren; 
 • Wij meten of u een product of dienst (sub)optimaal gebruikt, om u eventueel andere, producten of diensten te kunnen aanbieden die beter overeenstemmen met uw persoonlijke situatie. 

In bepaalde specifieke gevallen moeten we uitdrukkelijk uw toestemming vragen om u offertes en voorstellen te bezorgen. Bijvoorbeeld als u online een verzekerings- of kredietofferte aanvraagt of deelneemt aan een wedstrijd. 

 

b) Hoe kunt u bezwaar maken tegen prospectie? 

U kunt altijd, zonder kosten, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectie-doeleinden (inclusief de bijhorende profilering). 

We bezorgen u offertes en voorstellen omdat we denken dat deze echt van belang zijn voor u. Als u echter wenst dat we u niet meer contacteren i.v.m. informatie, reclame of voorstellen, producten en diensten, en/of dat we uw gegevens gebruiken voor profilering in het kader van prospectie, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen door: 

 • een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart met de post te verzenden naar Credimo, Data Protection Officer, Weversstraat 6 -10 1730 Asse, of via email naar: dataprotection@credimo.be; en 
 • de cookies (en andere gelijkaardige technologieën) uit te schakelen op onze website, inclusief onze pagina’s op sociale media (om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld via deze cookies die u voordien eventueel zelf zou hebben aanvaard). Meer informatie over de werking van cookies en over hoe u deze kunt aanvaarden of uitschakelen, vindt u in onze Cookie Policy op www.credimo.be (via de knop ‘Cookies’ onderaan de pagina). 

Hoe beschermen wij uw gegevens?

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven. 

Wij hebben technische middelen en gespecialiseerde teams die zich in de eerste plaats toeleggen op de bescherming van uw persoonsgegevens voorzien. Op die manier willen wij vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen. 

Onze internetsites kunnen gebeurlijk links bevatten naar sites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen die wij sponsoren, …) waarvan de gebruiksvoorwaarden noch tot het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring noch tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij raden u dan ook aan om hun privacyverklaring aandachtig te lezen, zodat u weet hoe zij uw privacy beschermen. 

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

A. Algemeen 

Om uw privacy te beschermen worden de personen die toegang krijgen tot uw gegevens zorgvuldig geselecteerd op basis van hun taken. 

Die gegevens zullen, in voorkomend geval, kunnen worden meegedeeld aan andere tussenkomende verzekeringsmaatschappijen, hun vertegenwoordigers in België, hun contactpunten in het buitenland, de betrokken herverzekeringsmaatschappijen, een expert, een advocaat, een technisch adviseur, uw verzekerings- of kredietbemiddelaar, of een verwerker. 

We bezorgen uw verzekerings- of kredietbemiddelaar bijvoorbeeld de gegevens die u ons hebt meegedeeld wanneer u online een verzekerings- of kredietofferte aanvroeg, en dit opdat de tussenpersoon van uw keuze u de verzekerings- of kredietofferte kan bezorgen die u hebt aangevraagd. 

De verwerkers van Credimo zijn gespecialiseerde partners in België of in het buitenland op wie we een beroep doen voor bepaalde diensten om u de beste dienstverlening te verschaffen in het kader van uw verzekerings- of kredietovereenkomst. 

Het kan gaan om typische verwerkers uit de verzekerings- of kredietsector, bijvoorbeeld: 

- in sommige gevallen, de tussenpersonen met wie we samenwerken; 

- herverzekeringsmaatschappijen. 

 

Het kan ook gaan om andere verwerkers zoals bijvoorbeeld: 

- advocaten en andere adviseurs; 

- IT-dienstverleners; 

- marketing- en communicatiebureaus. 

 

Deze verwerkers zijn contractueel met ons verbonden en moeten bijgevolg onze instructies volgen en de in onze Privacyverklaring opgenomen principes in acht nemen. Credimo ziet er in het bijzonder op toe dat die verwerkers: 

- enkel over de gegevens kunnen beschikken die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren; en 

- zich er ten aanzien van Credimo toe verbinden die gegevens enerzijds op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en anderzijds alleen te gebruiken voor de uitvoering van hun taken. 

 

Wij delen uw gegevens ook mee aan andere personen als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of als een gerechtvaardigd belang dat wettigt. In dat geval zien we erop toe dat: 

- deze personen enkel beschikken over de gegevens die we contractueel of wettelijk verplicht zijn mee te delen of die verschaft worden op basis van een gerechtvaardigd belang dat de gegevensoverdracht rechtvaardigt; en 

- deze personen er zich tegenover Credimo toe verbinden om deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te verwerken en om ze enkel te gebruiken voor het doeleinde waarvoor deze gegevens hen werden bezorgd. 

 

B. Geen gegevensoverdracht voor commercieel gebruik 

Wij delen uw gegevens niet mee aan derden voor commercieel gebruik. 9 

 

C. Gegevensoverdrachten buiten de Europese Economische Ruimte (EER) 

Het is mogelijk dat Credimo uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdraagt, naar een land dat, desgevallend, niet een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens kan garanderen. In deze gevallen beschermt Credimo echter uw gegevens door de IT-beveiliging te vergroten en door contractueel een verhoogd beveiligingsniveau te eisen van zijn internationale tegenpartijen. 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

A. Recht op inzage 

U hebt een recht op inzage van de gegevens die u aanbelangen. U kunt ons vragen: 

- of wij persoonsgegevens van u al dan niet verwerken; 

- voor welke doeleinden wij ze verwerken; 

- welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt; 

- met welke categorieën van ontvangers wij uw gegevens delen; 

- hoe lang ze bewaard worden; 

- informatie over uw rechten die u kunt uitoefenen (rectificatie, wissen, ...) of over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit; 

- wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens; 

- wat de aan de geautomatiseerde verwerking (inclusief profilering) van bepaalde van uw persoonsgegevens onderliggende logica is. 

 

B. Recht op rectificatie 

Indien u vaststelt dat uw gegevens, ondanks al onze inspanningen, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om ze te rectificeren. 

C. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) 

In welbepaalde gevallen geeft de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen. Dat is onder meer het geval wanneer: 

- de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld; 

- de verwerking van uw gegevens uitsluitend op uw toestemming berust en u beslist om die in te trekken; 

- u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking van uw gegevens en er aan onze kant geen gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de uwe; 

- u uw toestemming hebt gegeven toen u minderjarig was en u ze nu wenst in te trekken, omdat u zich bewust geworden bent van de risico's die verbonden zijn aan de verwerking van uw gegevens. 

 

Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht om uw gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer: 

- de naleving van een wettelijke verplichting; 

- het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. 

 

D. Recht op beperking van de verwerking 

In welbepaalde gevallen kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat is onder meer het geval wanneer: 

- u de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die wij nodig hebben om die juistheid te controleren; en 

- uw gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken, maar u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. 

 

De beperking van de verwerking eindigt in de volgende omstandigheden: 

- u hebt hiermee ingestemd; 

- de verwerking van uw gegevens is nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen; 

- de verwerking is nodig om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen; 

- de verwerking is nodig om redenen van algemeen belang. 

 

E. Recht op overdraagbaarheid 

In bepaalde gevallen hebt u het recht dat de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt: 

- aan u worden overgedragen; of 

- door Credimo rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is. 

 

Dat is het geval wanneer: 

- u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens of de verwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en 

- wanneer het om een geautomatiseerde verwerking gaat. 

 

F. Recht van bezwaar 

a) Algemeen 

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op een gerechtvaardigd of algemeen belang aan onze zijde, hebt u het recht om er op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. 

Er zal evenwel geen rekening worden gehouden met uw verzoek als ons gerechtvaardigde belang zwaarder weegt dan de uwe of als de verwerking van uw gegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. 

b) In het kader van prospectie 

Zoals we hierboven al uitlegden (zie paragraaf ‘Hoe kunt u bezwaar maken tegen prospectie?’), hebt u altijd het recht om op ieder ogenblik en zonder kosten bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van prospectie, en kan Credimo geen enkele uitzondering inroepen. Dit betreft ook het recht om bezwaar te maken tegen profilering voor zover die verband houdt met prospectie. 

G. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u 

Het beleid van Credimo stelt dat u niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u. Credimo is er immers van overtuigd dat de beste dienstverlening voor u bestaat in een individuele aanpak van elk dossier. 11 

 

Credimo zorgt dan ook altijd voor een aanzienlijke menselijke tussenkomst en/of garandeert dat de profilering geen rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op u of op u een aanzienlijke en gelijkaardige impact hebben. 

In de andere gevallen garanderen we dat een dergelijke beslissing: 

- noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en ons; 

- gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming; of 

- wettelijk toegestaan is. 

 

In de eerste twee gevallen hebt u steeds het recht om de tussenkomst van een van onze medewerkers te vragen, uw standpunt mee te delen en de beslissing te betwisten. In de drie gevallen wordt u altijd geïnformeerd over het feit dat u het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing, alsook over de logica achter zo’n beslissing, over wat dit betekent en over de verwachte gevolgen. 

H. Recht om uw toestemming in te trekken 

Wanneer de verwerking door Credimo op uw toestemming gebaseerd is, kunt u op ieder ogenblik bezwaar maken tegen (i) de verwerking van de gegevens voor de bovengenoemde doeleinden en (ii) de verwerking van persoonsgegevens over uw gezondheid. 

In dat geval zou Credimo zich in de onmogelijkheid kunnen bevinden om dat doeleinde te verwezenlijken en/of gevolg te geven aan uw verzoek om een tussenkomst. Die intrekking zal geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens uitgevoerd gedurende de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. 

I. Tot wie kunt u zich richten? 

Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een recto verso kopie van uw identiteitskaart via de post of e-mail verstuurt naar Credimo, Data Protection Officer, Weversstraat 6-10 1730 Asse, dataprotection@credimo.be. 

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 1000 Brussel, tel: +32 2 274 48 00, 

contact@apd-gba.be. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Credimo maakt enkel gebruik van uw persoonsgegevens als, en tijdens de periode waarin, ze beschikt over een doeleinde. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd. Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van de verzekerings- of kredietovereenkomst, de wettelijke verjaringsperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Ons cookiebeleid

Als u naar onze internetsite surft, kunt u kiezen om al dan niet onze cookies te aanvaarden, alsook eventueel andere technologische middelen die gegevens en informatie verzamelen over uw surfgedrag. Voor meer informatie, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen op www.credimo.be (via de knop ‘Cookies’). 

Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen aan deze Privacyverklaring?

In een veranderende wereld waarin ook de technologie nooit stilstaat, kan deze Privacyverklaring wijzigingen ondergaan. Wij nodigen u uit om online de recentste versie van deze Privacyverklaring te raadplegen en we zullen u via onze internetsite www.credimo.be en eventueel via andere gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte houden van elke wijziging.