Overslaan en naar de inhoud gaan

MiFID

MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die bijdragen tot de harmonisering van de regelgeving voor transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten.

De belangrijkste doelstellingen van MiFID zijn:

 • het versterken van de concurrentie en de transparantie van de financiële markten;
 • het zorgen voor een betere bescherming van de belegger.

De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

MiFID is van toepassing op een ruime waaier aan financiële instrumenten. Niet enkel de producten worden geviseerd doch ook de dienstverlening.

Met ingang van 30 april 2014 werden de MiFID-regels die eerder werden opgelegd aan de banksector ook van toepassing op de verzekeringssector, o.m. op levensverzekeringen en op spaar- en beleggingsverzekeringen.

MiFID-regels

Zorgplicht

MiFID draagt de verzekeringsondernemingen en de dienstverleners van de verzekeringssector om zich op een loyale, billijke en professionele wijze in te spannen om de belangen van hun cliënten optimaal te behartigen.

Om na te gaan of de producten en diensten die wij aanbieden wel geschikt zijn voor u, zullen wij of de verzekeringsbemiddelaar samen met u uw beleggersprofiel opstellen. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst die peilt naar uw kennis en ervaring, doelstellingen en financiële draagkracht.

Wij zullen u enkel producten aanbieden die in overeenstemming zijn met uw beleggersprofiel. Als cliënt blijft u vanzelfsprekend vrij om in te tekenen op een product dat niet overeenstemt met uw profiel. In dat geval zullen wij of de verzekeringsbemiddelaar u waarschuwen en enkel ingaan op uw verzoek nadat u schriftelijk zal hebben verklaard dat u het daarbij horende risico neemt.

Informatieplicht

MiFID verplicht ons om u voorafgaand aan een verzekeringsbemiddelingsdienst informatie te verstrekken die correct, duidelijk, volledig, tijdig en niet misleidend is.

De informatie moet u in staat stellen om de risico’s en de te verwachten kosten en inkomsten van elk product te beoordelen.

Voor een verzekeringsbemiddelingsdienst wordt verleend, zal de verzekeringsonderneming de klant een algemene beschrijving geven van de aard van de spaar- en beleggingsverzekering en de eraan verbonden risico's.

Interne organisatie

MiFID legt de verzekeringsondernemingen strenge regels op in verband met hun interne organisatie en bedrijfsvoering.

Zo moeten er speciale procedures worden nageleefd voor de klachtenbehandeling en het beheer van belangenconflicten.

Beleid op het gebied van belangenconflicten

Credimo is verplicht om een beleid en procedures uit te werken die gericht zijn op het voorkomen van belangenconflicten en het oplossen van conflictsituaties.

Hierna volgen de maatregelen en bepalingen van het belangenconflictbeleid van de verzekeringsonderneming dat er op gericht is de belangen van haar cliënten te beschermen in geval van een belangenconflict bij het verstrekken van beleggingsdiensten in verzekeringsproducten die vallen onder de MiFID-richtlijn.

Een belangenconflict is een situatie waarin, bij de uitoefening van haar activiteiten, de belangen van de verzekeringsonderneming en/of van haar cliënten en/of van haar medewerkers rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar in strijd zijn. Zo ontstaat bvb een belangenconflict

 • wanneer de verzekeringsonderneming baat heeft bij een situatie en de cliënt een risico op schade loopt als gevolg van deze situatie;
 • wanneer de belangen van een cliënt in conflict kunnen komen met de belangen van een andere cliënt van de verzekeringsonderneming;
 • wanneer de belangen van een medewerker van de verzekeringsonderneming in conflict kunnen komen met de belangen van een cliënt.

In dit verband zijn volgende gedragscodes en procedures van belang:

 • de gedragscode transacties, die regels oplegt m.b.t. de persoonlijke transacties van de medewerkers, hun nevenactiviteiten, de regels voor commerciële objectieven;
 • de gedragscode relatiegeschenken;
 • de gedragscode bestuurderskredieten;
 • de onverenigbaarheidsregeling voor externe mandaten van de effectieve leiders en bestuurders;
 • het beloningsbeleid;
 • de klachtenprocedure;
 • de klokkenluidersregeling.

De middelen die Credimo aanwendt om belangenconflicten te voorkomen en te beheersen omvatten organisatorische maatregelen en administratieve procedures voor de behandeling en de controle van acties met de bedoeling:

 • situaties op te sporen die kunnen leiden tot belangenconflicten;
 • belangenconflicten te voorkomen;
 • een adequaat beleid voor belangenconflictbeheersing uit te werken en te onderhouden.

Getroffen maatregelen

Credimo heeft al haar activiteiten doorgenomen om de situaties op te sporen die kunnen leiden tot belangenconflicten, en heeft adequate procedures ingevoerd om eventuele conflictsituaties op een billijke manier te beheersen.

De procedures en gedragscodes van Credimo bepalen dat haar medewerkers zich altijd onafhankelijk moeten opstellen in hun relaties met cliënten. De maatregelen om iedere vorm van beïnvloeding te vermijden en een onafhankelijke houding te garanderen worden hierna beschreven.

Opleiding en begeleiding: Credimo zorgt voor een geschikte opleiding van haar betrokken medewerkers, zodat zij volledig op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen en in staat zijn belangenconflicten op een adequate manier te beheersen.

Scheiding van functies: om belangenconflicten in verband met de uitwisseling van gevoelige informatie te voorkomen, past Credimo de hiërarchische en fysieke scheiding toe van activiteiten die belangenconflicten kunnen veroorzaken (bvb scheiding tussen activiteiten voor rekening van cliënten en activiteiten voor eigen rekening van de verzekeringsonderneming).

Geschenken: alle medewerkers van Credimo moeten afzien van het vragen of aanvaarden van geschenken of voordelen die hun onpartijdigheid of hun integriteit op het spel kunnen zetten, ongeacht of deze geschenken of voordelen komen van cliënten, leveranciers of derden.

Verrichtingen door medewerkers: de medewerkers van Credimo mogen de informatie over een cliënt waar zij in het kader van hun beroepsactiviteit over beschikken, niet gebruiken voor eigen rekening. Bovendien zijn hun eigen verrichtingen onderworpen aan interne procedures.

Mogelijkheid tot het afwijzen van een dienst: wanneer Credimo oordeelt dat het belangenconflict niet kan opgelost worden, kan zij ervan afzien om voor de cliënt op te treden om haar eigen belangen te beschermen.

Openbaarmaking van belangenconflicten: als blijkt dat de getroffen maatregelen niet volstaan om de belangen van een cliënt met een redelijke zekerheid te beschermen, brengt de verzekeringsonderneming hem, voordat zij in zijn naam handelt, duidelijk en uitvoerig op de hoogte van de algemene aard of de oorzaak van het belangenconflict zodat de cliënt een weloverwogen beslissing kan nemen.