Overslaan en naar de inhoud gaan

0,01%

Basisintrestvoet

0,15% - 2,25%*

Getrouwheidsintrestvoet
credimo spaarverzekeringen

GROEI

Sparen met groeiende opbrengst

Credimo spaarverzekeringen

LAGE KOSTENSTRUCTUUR

Lage kosten voor meer rendement

Credimo spaarverzekeringen

VRIJHEID

Geen engagement naar duurtijd

Basisintrestvoet

Een basisintrestvoet gegarandeerd voor 1 jaar; daarna wordt een gewaarborgde basisintrestvoet bepaald voor een nieuwe periode van 1 jaar. Bij wijziging van de basisintrestvoet brengen wij u op de hoogte.

Getrouwheidsintrestvoet

Jaar 10,15%Jaar 41,10%Jaar 71,75%
Jaar 20,50%Jaar 51,25%Jaar 81,75%
Jaar 31,10%Jaar 61,75%Jaar 92,25%

Een getrouwheidsintrestvoet, gewaarborgd gedurende de looptijd van het contract, pas verworven op de jaarvervaldag van de premie.

Spaarformule binnen tak 26

U kiest voor Credo26 Grow wanneer u op zoek bent naar een spaarverzekering waarin u flexibel kan beleggen, zonder engagement naar de toekomst toe. Met Credo26 Grow kan u rekenen op een gewaarborgd rendement en kapitaalsgarantie van bij aanvang. Dankzij de groeiende getrouwheidsintrestvoet, gedurende een periode van 9 jaar, ontvangt u jaar na jaar meer opbrengst. Credo26 Grow is een spaarformule die zich richt zowel tot de particuliere belegger als tot een rechtspersoon. Credo26 Grow is een tak 26 spaarverzekering, een spaarformule met kapitalisatie van de intresten. Uw kapitaal is gewaarborgd van bij het begin en gedurende de volledige looptijd van het contract.

Ook voor u

U kunt reeds een Credo26 Grow onderschrijven vanaf een (unieke) premie van 2.500 EUR. Achteraf bijstorten in hetzelfde contract is echter niet mogelijk. Voor het geheel aan Credo26 Grow contracten, is de totale inschrijving per intekenaar beperkt tot 250.000 EUR, zowel voor de particuliere belegger als voor rechtspersonen.

Groei in alle vrijheid

  • Groei

U geniet van stijgende getrouwheidsintrestvoeten die telkens op de jaarvervaldag verworven worden. U kent deze intrestvoeten van bij de start van uw contract en deze wijzigen niet gedurende de duurtijd van uw contract. Credo26 Grow hanteert het principe: hoe langer de duurtijd, hoe hoger het rendement.

  • Lage kostenstructuur

Deze spaarverzekering is een spaarformule op lange termijn, maar door de vlotte en kosteloze afkoopformules is ze ook zeer geschikt voor korte en middellange termijnen. Uw geld is op elk moment vrij opvraagbaar, geheel of gedeeltelijk.

  • Vrijheid

De reserve is op elk moment vrij afkoopbaar. U heeft geen engagement naar duurtijd toe. Gedurende de looptijd van 9 jaar beslist u zelf wanneer u het contract wenst stop te zetten. U heeft de touwtjes volledig zelf in handen.

Een transparante en lage kostenstructuur

  • Instapkosten: geen
  • Uitstapkosten: geen
  • Beheerskosten: geen
  • Afkoopvergoeding: geen

Er is enkel roerende voorheffing verschuldigd op de effectief ontvangen intresten.
(Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit).

Risico's & garantie

  • Deze tak 26 spaarverzekering is onderhevig aan een renterisico in hoofde van de intekenaar aangezien de basisintrestvoet gewaarborgd is per periode van 1 jaar vanaf de storting en de getrouwheidsintrestvoeten gewaarborgd zijn gedurende de looptijd van het contract.
  • De opgebouwde spaarreserve aan de intekenaar op eindvervaldag of bij gedeeltelijke/volledige afkoop zijn gewaarborgd.

Credo26 Grow

Credo26 Grow is een tak 26 spaarverzekering naar Belgisch recht.  Credo26 Grow is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten om aan verzekeringen te doen onder het nummer 1665 om tak 21 (K.B. van 18-04-2002 - B.S. van 03-05-2002 en 07-05-2002), 23 en 26 (B.S. van 09-01-2004 en 09-02-2004) te beoefenen.

Deze pagina geeft slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vindt u in het essentiële-informatiedocument (EID), de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten kunt u gratis verkrijgen bij uw bemiddelaar of op www.credimo.be. Alvorens u intekent, moet u deze documenten aandachtig doornemen. De intrestvoeten en de intrestvoetwaarborgtermijnen voor Credo26 Grow vindt u op www.credimo.be of bij uw bemiddelaar.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en houdt geen rekening met informatie over uw persoonlijke situatie. Credimo NV heeft uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vermelde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. De pagina houdt dan ook geen beleggingsadvies in. U kunt de financiële instrumenten pas aankopen nadat uw bemiddelaar heeft getoetst of ze voor u passend of geschikt zijn.

Elke klacht betreffende een contract kan gericht worden aan: Credimo NV, Weversstraat 6-10 te 1730 Asse, klachtenbeheer@credimo.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be of via webformulier op www.ombudsman-insurance.be.

Heeft u interesse in CREDO26 Grow?

Credimo verdeelt haar verzekeringsproducten via zelfstandige verzekeringsmakelaars. Heeft u interesse in Credo26 Grow? Vul onderstaand contactformulier in, wij nemen contact op met u.

Voor de behandeling van uw vraag worden de persoonsgegevens opgenomen op dit formulier verwerkt door Credimo NV, Weversstraat 6-10 1730 Asse.
Wij nodigen u uit u vertrouwd te maken met de principes die bij de verwerking worden toegepast door onze Privacyverklaring te lezen.
U kan kennis nemen van de gegevens die op u betrekking hebben en deze laten verbeteren.
Door op “Verzenden” te klikken, bevestigt u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring, en stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven bepaald.