Overslaan en naar de inhoud gaan

0,01%

Basisintrestvoet

0,25%*

Getrouwheidsintrestvoet
Veiligheid Credo26 Easy Corp

VEILIGHEID

Garantie van kapitaal en rendement

kosten Credo26 Easy Corp

LAGE KOSTENSTRUCTUUR

Lage kosten voor meer rendement

Vrijheid Credo26 Easy Corp

VRIJHEID

Bijstortingen en afkopen altijd mogelijk

Credo26 Easy Corp: recht door het doolhof!

Credo26 Easy Corp richt zich tot de rechtspersoon die zijn spaargeld veilig wilt beleggen.

Met deze tak 26-spaarverzekering kunt u op eigen tempo een financiële reserve opbouwen. Credo26 Easy Corp laat u ook toe om snel en vlot over uw spaargeld te beschikken, en dat zonder kosten.

Door te kiezen voor Credo26 Easy Corp geniet u van de vrijheid om eenvoudig en op elk moment bijstortingen en gedeeltelijke afkopen te doen. Na een startpremie van minimaal 2.500 EUR kunt u vrij bijstorten vanaf een premie van 1.250 EUR.

Credo26 Easy Corp is onze formule voor de belegger die een alternatief zoekt voor deposito's of termijnrekeningen.

Veiligheid, lage kostenstructuur en vrijheid met Credo26 Easy Corp

  • Veiligheid:

Credo26 Easy Corp biedt gegarandeerd kapitaal en rendement. Het belegde kapitaal is gegarandeerd gedurende de hele looptijd van de spaarverzekering. Voor iedere premie krijgt u zowel een gewaarborgde basisintrestvoet als een getrouwheidsintrestvoet, beide telkens gewaarborgd voor één jaar. 

  • Lage kostenstructuur:

In de Credo26 Easy Corp zijn er geen instapkosten, geen beheerskosten, geen premietaks en geen uitstapkosten. Een maximum aan rendement staat voorop.

Enkel op de effectief ontvangen intresten is roerende voorheffing(*) verschuldigd.

(*) Art. 171 en 269 van het Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit.

  • Vrijheid:

Na een startpremie van minimaal 2.500 EUR bent u vrij om op elk moment, wanneer het u het best past, bijstortingen uit te voeren van minstens 1.250 EUR.

Gedeeltelijke afkopen met de optie 'Out'

De optie 'Out' zorgt ervoor dat u bij intekening kunt kiezen voor een jaarlijkse gedeeltelijke afkoop van een vast bedrag van minimaal 1.250 EUR en maximaal 12.500 EUR. 

Deze optie is enkel beschikbaar als uw startpremie minimaal 25.000 EUR bedraagt.

Het door u gekozen bedrag wordt automatisch gestort op een rekening waarvan u titularis bent.

U kunt de optie 'Out' op elk ogenblik stopzetten. Na stopzetting kan de optie niet opnieuw worden geactiveerd.

Vrije gedeeltelijke afkopen zijn ook mogelijk vanaf 1.250 EUR per gedeeltelijke afkoop.

Wat zijn de spaardoelstellingen van Credo26 Easy Corp?

Credo26 Easy Corp is een tak 26-spaarverzekering, een spaarformule met kapitalisatie van de intresten. Het kapitaal is gewaarborgd vanaf het begin en gedurende de volledige looptijd van het contract.

Deze tak 26-spaarverzekering is een spaarformule op lange termijn, maar door de vlotte en kosteloze afkoopformules is ze ook zeer geschikt voor korte en middellange termijnen.

De spaarverzekering heeft een looptijd van 10 jaar.

U kunt op eender welk moment kosteloos de reserve vervroegd afkopen.

Credo26 Easy Corp, de spaarverzekering met opbrengst!

Het rendement is samengesteld uit een combinatie van:

  • Gewaarborgde basisintrestvoet:

De basisintrestvoet is voor elke gestorte premie voor één jaar gewaarborgd.

  • Getrouwheidsintrestvoet:

De getrouwheidsintrestvoet is gewaarborgd voor één jaar. Ze wordt toegekend op de jaarvervaldag van de premie en wordt op die datum verworven.

  • Winstdeelname:

In functie van de prestaties van de maatschappij kan een winstdeelname worden toegekend. Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Het globale rendement uit het verleden kan in de infofiche geraadpleegd worden. Het rendement uit het verleden is geen garantie voor de toekomst.

 

U wordt steeds op de hoogte gebracht als de gewaarborgde basisintrestvoet en/of getrouwheidsintrestvoet wijzigt.

Risico's

Deze tak 26-spaarverzekering is onderhevig aan een renterisico in hoofde van de intekenaar aangezien de intrestvoet gewaarborgd is gedurende de looptijd van het contract.

De winstdeelname is niet gewaarborgd en kan schommelen gedurende de tijd in functie van de economische conjunctuur en de resultaten van Credimo NV.

Credo26 Easy Corp

Credo26 Easy Corp is een tak 26-spaarverzekering naar Belgisch recht.  Credo26 Easy Corp is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten om aan verzekeringen te doen onder het nummer 1665 om tak 21 (K.B. van 18-04-2002 - B.S. van 03-05-2002 en 07-05-2002), 23 en 26 (B.S. van 09-01-2004 en 09-02-2004) te beoefenen.

Deze pagina geeft slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vindt u in het essentiële-informatiedocument (EID), de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten kunt u gratis verkrijgen bij uw bemiddelaar of op www.credimo.be. Alvorens u intekent, moet u deze documenten aandachtig doornemen. De intrestvoeten en de intrestvoetwaarborgtermijnen voor Credo26 Easy Corp vindt u op www.credimo.be of bij uw bemiddelaar.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en houdt geen rekening met informatie over uw persoonlijke situatie. Credimo NV heeft uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vermelde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. De pagina houdt dan ook geen beleggingsadvies in. U kunt de financiële instrumenten pas aankopen nadat uw bemiddelaar heeft getoetst of ze voor u passend of geschikt zijn.

Elke klacht betreffende een contract kan gericht worden aan: Credimo NV, Weversstraat 6-10 te 1730 Asse, klachtenbeheer@credimo.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be of via webformulier op www.ombudsman-insurance.be.

Heeft u interesse in CREDO26 EASY Corp?

Credimo verdeelt haar verzekeringsproducten via zelfstandige verzekeringsmakelaars. Heeft u interesse in Credo 26 Easy Corp? Vul onderstaand contactformulier in.

Voor de behandeling van uw vraag worden de persoonsgegevens opgenomen op dit formulier verwerkt door Credimo NV, Weversstraat 6-10 1730 Asse.
Wij nodigen u uit u vertrouwd te maken met de principes die bij de verwerking worden toegepast door onze Privacyverklaring te lezen.
U kan kennis nemen van de gegevens die op u betrekking hebben en deze laten verbeteren.
Door op “Verzenden” te klikken, bevestigt u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring, en stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven bepaald.