Overslaan en naar de inhoud gaan

1,00%

Gewaarborgde intrestvoet

Credo21 Safe Plan, de spaarverzekering die zich aan uw spaarbehoefte aanpast

Credo21 Safe Plan is een tak 21- spaarverzekering met kapitaalgarantie (na aftrek van taksen en kosten), gewaarborgde intrestvoet en eventuele winstdeelname.

Credo21 Safe Plan past zich aan uw spaarbehoefte aan naargelang uw financiële realiteit, dankzij de keuze tussen twee opties, FIX of FLEX, na de startperiode van 8 jaar en 1 maand.

Het Credo21 Safe Plan loopt af op 01/01 volgend op de 100e verjaardag van de verzekeringnemer.

Er is geen roerende voorheffing* verschuldigd bij afkoop na 8 jaar + 1 dag.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit. Het toepasselijk tarief voor de roerende voorheffing bedraagt momenteel 30%.

Hoe werkt Credo21 Safe Plan?

Credo21 Safe Plan is een Open End- verzekeringsovereenkomst. Na een eerste garantieperiode van 8 jaar en 1 maand, de zogenaamde startperiode, heeft de verzekeringnemer de keuze tussen 2 opties:

 • OPTIE FIX:
  • Nieuwe looptijd van 8 jaar,
  • De intrestvoet op het ogenblik van de premiestorting is gewaarborgd gedurende de resterende periode,
  • Op het einde van deze periode heeft de verzekeringnemer opnieuw de keuze tussen de opties FIX en FLEX.
 • OPTIE FLEX:
  • Deze periode loopt tot het einde van de overeenkomst of tot het overlijden van de verzekerde,
  • Basis- en getrouwheidsintrestvoet: gewaarborgd gedurende telkens 1 jaar,

De keuze voor de optie FLEX is definitief.

Schematisch gesteld

Werking Credo 21 Safe Plan

Zeker, flexiebel en zorgeloos sparen met Credo21 Safe Plan?

 • Zekerheid:

Garantie van kapitaal en intrestvoet: Wenst u zekerheid over uw geld? In het Credo21 Safe Plan is uw ingelegd kapitaal gewaarborgd gedurende de hele looptijd van de overeenkomst. Uw intrestvoet is gewaarborgd gedurende de startperiode van 8 jaar + 1 maand.

 • Flexibiliteit:

Aanpasbaar aan uw toekomstige spaarbehoefte: Dankzij de unieke opties FIX en FLEX kunt u na de startperiode, in functie van uw financiële situatie op dat ogenblik, opteren voor meer beschikbaarheid of potentieel meer rendement.

 • Zorgeloos sparen:

U kunt sparen op uw eigen ritme: U wenst op regelmatige basis te sparen? Met het Credo21 Safe Plan kunt u uw eigen spaarplan uitstippelen en dit vanaf 100 EUR per maand.

Credo21 Safe Plan voor defensieve beleggers

Het Credo21 Safe Plan is bestemd voor de defensieve belegger die belang hecht aan een gewaarborgde intrestvoet en een eventuele winstdeelname. Een lage kostenstructuur is gewenst. De belegger wenst een rendement dat mee evolueert met de marktsituatie. De belegger wenst tevens op eigen ritme te sparen door een spaarplan op te stellen.

Geplande stortingen in Credo21 Safe Plan

Met het Credo21 Safe Plan kunt u sparen door maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks geplande stortingen te doen. Vanaf 100 EUR per maand tot 6.000 EUR per jaar. 


In de periode FLEX zijn er geen bijstortingen mogelijk.

Credo21 Safe Plan, met een duidelijke en lage kostenstructuur

 • Premietaks: 2%
 • Instapkosten: max. 3% van de uitgevoerde stortingen
 • Beheerskosten: geen
 • Afkoopkosten:
  • Startperiode en periode FIX: een vergoeding van 0,05% per nog te lopen maand tot het einde van het vijfde jaar.
  • Periode FLEX: geen afkoopkosten

Bij afkoop vóór 8 jaar + 1 dag is er roerende voorheffing(*) verschuldigd op een fictieve rente van 4,75%.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit.

Wat is het rendement bij Credo21 Safe Plan?

Het rendement van Credo21 Safe Plan is samengesteld uit:

 • Gewaarborgde intrestvoet:
  • Startperiode en periode met optie FIX: Elke netto gestorte premie krijgt een gewaarborgde intrestvoet, die op het ogenblik van storting van toepassing is, gewaarborgd voor de resterende looptijd van de startperiode van 8 jaar + 1 maand.
  • Optie FLEX: Het rendement in de periode met optie FLEX is samengesteld uit:
   • Basisintrestvoet: gewaarborgd gedurende 1 jaar, berekend en verworven op dagbasis.
   • Getrouwheidsintrestvoet: gewaarborgd gedurende 1 jaar en verworven na 1 jaar.
 • Winstdeelname: In functie van de prestaties van de maatschappij kan een winstdeelname toegekend worden. Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

De actuele rentetarieven worden steeds bekendgemaakt op de website.

Het globale rendement uit het verleden kan in de infofiche geraadpleegd worden. Het rendement uit het verleden is geen garantie voor de toekomst.

Wat is het verschil tussen Credo21 Safe en Credo21 Safe Plan?

In het Credo21 Safe Plan kunt u op regelmatige basis kleine stortingen doen: Vanaf 100 EUR per maand en maximaal 6.000 EUR per jaar.

Bij Credo21 Safe kunt u alleen bijstorten vanaf 1.250 EUR en enkel gedurende de eerste 3 jaar van de startperiode of de periode met optie FIX. 

Risico's

 

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien Credimo NV in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 EUR per verzekeringnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 EUR gewaarborgd is. Voor het eventueel surplus wordt het risico gedragen door de verzekeringnemer.

Deze tak 21 spaarverzekering kan bepaalde risico's inhouden in geval van vervroegde afkoop:

 • een vervroegde afkoop tijdens de eerste 8 jaar kan onderhevig zijn aan roerende voorheffing;
 • een correctie in functie van de marktwaarde kan toegepast worden;
 • een afkoopvergoeding kan aangerekend worden.

De winstdeelname is niet gewaarborgd en kan schommelen gedurende de tijd in functie van de economische conjunctuur en de resultaten van Credimo NV.

Credo21 Safe Plan

Credo21 Safe Plan is een tak 21-spaarverzekering naar Belgisch recht. Credo21 Safe Plan is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten om aan verzekeringen te doen, onder het nummer 1665 om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002  -  B.S. van 03/05/2002 en 07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te beoefenen.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vindt u in het essentiële-informatiedocument (EID), de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten kunt u gratis verkrijgen bij uw bemiddelaar of op www.credimo.be. Alvorens u intekent moet u deze documenten aandachtig doornemen. De intrestvoeten en de intrestvoetwaarborgtermijnen voor de Credo21 Safe Plan vindt u op www.credimo.be of bij uw bemiddelaar.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over uw persoonlijke situatie. Credimo NV heeft uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. De pagina is dan ook geen beleggingsadvies. U kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat uw makelaar heeft getoetst of ze voor u passend of geschikt zijn.

Elke klacht betreffende een contract kan gericht worden aan: Credimo NV, Weversstraat 6-10 te 1730 Asse, klachtenbeheer@credimo.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be of via webformulier op www.ombudsman-insurance.be.

Heeft u interesse in Credo21 Safe Plan?

Credimo verdeelt haar verzekeringsproducten via zelfstandige verzekeringsmakelaars. Heeft u interesse in Credo21 Safe Plan? Vul onderstaand contactformulier in.

Voor de behandeling van uw vraag worden de persoonsgegevens opgenomen op dit formulier verwerkt door Credimo NV, Weversstraat 6-10 1730 Asse.
Wij nodigen u uit u vertrouwd te maken met de principes die bij de verwerking worden toegepast door onze Privacyverklaring te lezen.
U kan kennis nemen van de gegevens die op u betrekking hebben en deze laten verbeteren.
Door op “Verzenden” te klikken, bevestigt u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring, en stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven bepaald.