Overslaan en naar de inhoud gaan

0,50%

Gewaarborgde intrestvoet
Zekerheid

ZEKERHEID

Garantie van kapitaal en rentevoet

Flexiebel

FLEXIBILITEIT

Aanpasbaar aan uw toekomstige noden dankzij de opties FIX of FLEX

Beschikbaarheid

BESCHIKBAARHEID

Uw spaargelden altijd beschikbaar

Credo21 Safe, de spaarverzekering die zich aan uw spaarbehoefte aanpast

Credo21 Safe is een tak 21-spaarverzekering met kapitaalgarantie (na aftrek van taksen, kosten en eventuele risicopremies), gewaarborgde intrestvoet en eventuele winstdeelname.

Credo21 Safe past zich aan uw spaarbehoefte aan naargelang uw financiële realiteit, dankzij de keuze tussen twee opties, FIX of FLEX, na de startperiode van 8 jaar en 1 maand.

Credo21 Safe loopt af op 01/01 volgend op de 100e verjaardag van de verzekeringnemer.

Er is geen roerende voorheffing* verschuldigd bij afkoop na 8 jaar en 1 dag of bij een afkoop met een aanvullende waarborg overlijden van 130%.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit. Het toepasselijk tarief voor de roerende voorheffing bedraagt momenteel 30%.

 

Hoe werkt Credo21 Safe?

Credo21 Safe is een Open End- verzekeringsovereenkomst. Na een eerste garantieperiode van 8 jaar en 1 maand, de zogenaamde startperiode, heeft de verzekeringnemer de keuze tussen 2 opties:

 • OPTIE FIX:
  • Nieuwe looptijd van 8 jaar,
  • De intrestvoet op het ogenblik van deze keuze is gewaarborgd gedurende de nieuwe looptijd van 8 jaar,
  • Op het einde van deze periode heeft de verzekeringnemer opnieuw de vrije keuze tussen de opties FIX of FLEX.
 • OPTIE FLEX:
  • Deze periode loopt tot het einde van de overeenkomst of tot het overlijden van de verzekerde,
  • Basis- en getrouwheidsintrestvoet zijn gewaarborgd gedurende telkens 1 jaar,
  • De keuze voor de optie FLEX is definitief.

Schematisch gesteld

dsfsqdfqd

Zekerheid, flexibiliteit en beschikbaarheid met Credo21 Safe-spaarverzekering!

 • Zekerheid:

Garantie van kapitaal en intrestvoet: Wenst u zekerheid over uw geld? In de Credo21 Safe is uw ingelegd kapitaal gewaarborgd gedurende de hele looptijd van de overeenkomst. Uw intrestvoet is gewaarborgd gedurende de startperiode van 8 jaar en 1 maand.

 • Flexibiliteit:

Aanpasbaar aan uw toekomstige spaarbehoefte: Dankzij de unieke opties FIX en FLEX kunt u na de startperiode, in functie van uw financiële situatie op dat ogenblik, opteren voor meer beschikbaarheid of potentieel meer rendement.

 • Beschikbaarheid:

Uw spaargelden zijn beschikbaar: U heeft plannen en u wenst over uw spaargelden te beschikken? Met Credo21 Safe kunt u één keer per jaar 15% van uw spaarreserve op 31/12 van het vorige kalenderjaar met een absoluut maximum van 25.000 EUR kosteloos opvragen. In bepaalde omstandigheden kan de sociale clausule geactiveerd worden waardoor u kosteloos over uw spaargelden kunt beschikken (zie Algemene Voorwaarden).

Credo21 Safe voor defensieve beleggers

Credo21 Safe is bestemd voor de defensieve belegger die belang hecht aan een gewaarborgde intrestvoet en een eventuele winstdeelname. Een lage kostenstructuur is gewenst. De belegger wenst een rendement dat mee evolueert met de marktsituatie.

Welk bedrag kunt u in Credo21 Safe sparen?

Bij Credo21 Safe kunt u sparen vanaf een startpremie van 2.500 EUR.
Bijstortingen van minimaal 1.250 EUR zijn mogelijk tijdens de startperiode van 8 jaar + 1 maand en elke FIX-periode, telkens gedurende de eerste drie jaar.

Credo21 Safe met een duidelijke en lage kostenstructuur

 • Premietaks: 2%
 • Instapkosten: max. 3% van de uitgevoerde stortingen
 • Beheerskosten: geen
 • Afkoopkosten:
  • Startperiode en periode FIX: een vergoeding van 0,05% per nog te lopen maand tot het einde van het vijfde jaar.
  • Periode FLEX: geen afkoopkosten

Bij afkoop vóór 8 jaar + 1 dag is er roerende voorheffing(*) verschuldigd op een fictieve rente van 4,75%.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit. 

Wat is het rendement bij Credo21 Safe?

Het rendement van Credo21 Safe is samengesteld uit:

 • Gewaarborgde intrestvoet:
  • Startperiode en periode met optie FIX: Elke netto gestorte premie krijgt een gewaarborgde intrestvoet, die op het ogenblik van storting van toepassing is, gewaarborgd voor de resterende looptijd van een periode van 8 jaar + 1 maand.
  • Optie FLEX: Het rendement in de periode met optie FLEX is samengesteld uit:
   • Basisintrestvoet: gewaarborgd gedurende 1 jaar, berekend en verworven op dagbasis.
   • Getrouwheidsintrestvoet: gewaarborgd gedurende 1 jaar en verworven na 1 jaar.
 • Winstdeelname: In functie van de prestaties van de maatschappij kan een winstdeelname toegekend worden. Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

De actuele rentetarieven worden steeds bekendgemaakt op de website.

Het globale rendement uit het verleden kan in de infofiche geraadpleegd worden. Het rendement uit het verleden is geen garantie voor de toekomst.

Credo21 Dynamic vs Credo21 Safe?

Bij Credo21 Safe is er een gewaarborgde basisintrestvoet terwijl de gewaarborgde basisintrestvoet bij Credo21 Dynamic 0,00% is.

De keuze tussen de Credo21 Safe en de Credo 21 Dynamic hangt af van uw appetijt om min of meer risico's te nemen wat het globaal rendement betreft. 

Risico's

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien Credimo NV in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 EUR per verzekeringnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 EUR gewaarborgd is. Voor het eventueel surplus wordt het risico gedragen door de verzekeringnemer.

Deze tak 21-spaarverzekering kan bepaalde risico's inhouden in geval van vervroegde afkoop:

 • een vervroegde afkoop tijdens de eerste 8 jaar kan onderhevig zijn aan roerende voorheffing;
 • een correctie in functie van de marktwaarde kan toegepast worden;
 • een afkoopvergoeding kan aangerekend worden.

De winstdeelname is niet gewaarborgd en kan schommelen gedurende de tijd in functie van de economische conjunctuur en de resultaten van Credimo NV.

Credo21 Safe

Credo21 Safe een tak 21- spaarverzekering naar Belgisch recht.  Credo21 Safe is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten om aan verzekeringen te doen, onder het nummer 1665 om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002  -  B.S. van 03/05/2002 en 07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te beoefenen.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vindt u in het essentiële-informatiedocument (EID), de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten kunt u gratis verkrijgen bij uw bemiddelaar of op www.credimo.be. Alvorens u intekent moet u deze documenten aandachtig doornemen. De intrestvoeten en de intrestvoetwaarborgtermijnen voor Credo21 Safe vindt u op www.credimo.be of bij uw bemiddelaar.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over uw persoonlijke situatie. Credimo NV heeft uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. De pagina is dan ook geen beleggingsadvies. U kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat uw bemiddelaar heeft getoetst of ze voor u passend of geschikt zijn.

Elke klacht betreffende een contract kan gericht worden aan: Credimo NV, Weversstraat 6-10 te 1730 Asse, klachtenbeheer@credimo.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be of via webformulier op www.ombudsman-insurance.be.

Heeft u interesse in de Credo21 Safe?

Credimo verdeelt haar verzekeringsproducten via zelfstandige verzekeringsmakelaars. Heeft u interesse in Credo21 Safe?  Vul onderstaand contactformulier in.

Voor de behandeling van uw vraag worden de persoonsgegevens opgenomen op dit formulier verwerkt door Credimo NV, Weversstraat 6-10 1730 Asse.
Wij nodigen u uit u vertrouwd te maken met de principes die bij de verwerking worden toegepast door onze Privacyverklaring te lezen.
U kan kennis nemen van de gegevens die op u betrekking hebben en deze laten verbeteren.
Door op “Verzenden” te klikken, bevestigt u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring, en stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven bepaald.