Overslaan en naar de inhoud gaan

0,00%

Gewaarborgde intrestvoet
Veiligheid Credo 21 Dynamic Plan

VEILIGHEID

Garantie van kapitaal

Flexibiliteit Credo 21 Dynamic Plan

FLEXIBILITIET

Aanpasbaar aan uw toekomstige noden dankzij de opties FIX en FLEX

Spaarplan en rendement Credo 21 Dynamic Plan

SPAARPLAN & RENDEMENT

Sparen op eigen ritme met het oog op potentieel meer rendement

Het Credo21 Dynamic Plan, de spaarverzekering die zich aan uw spaarbehoefte aanpast

Het Credo21 Dynamic Plan combineert veilig sparen op eigen ritme met de mogelijkheid op meer rendement. Het Credo21 Dynamic Plan biedt u ook de mogelijkheid om uw spaarbehoefte aan de economische realiteit aan te passen, dankzij de keuze tussen twee opties, FIX en FLEX, na een startperiode van 8 jaar en 1 maand.

Het Credo21 Dynamic Plan is een tak 21- spaarverzekering met kapitaalgarantie (na aftrek van taksen en kosten), gewaarborgde rente en eventuele winstdeelname.
Het Credo21 Dynamic Plan loopt af op 01/01 volgend op de 100e verjaardag van de verzekeringnemer.

Geen roerende voorheffing* verschuldigd bij afkoop na 8 jaar en 1 dag.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit. Het toepasselijk tarief voor de roerende voorheffing bedraagt momenteel 30%.

Hoe werkt het Credo21 Dynamic Plan?

Het Credo21 Dynamic Plan is een Open End-verzekeringsovereenkomst. Na een eerste garantieperiode van 8 jaar en 1 maand, de zogenaamde startperiode, heeft de verzekeringnemer de keuze tussen 2 opties,

 • OPTIE FIX:
  • Nieuwe looptijd van 8 jaar,
  • De intrestvoet op het ogenblik van de premiestorting is gewaarborgd gedurende de resterende periode,
  • Op het einde van deze periode heeft de verzekeringnemer opnieuw de keuze tussen de opties FIX en FLEX.
 • OPTIE FLEX:
  • Deze periode loopt tot het einde van de overeenkomst of tot het overlijden van de verzekerde,
  • Basis- en getrouwheidsintrestvoet: gewaarborgd gedurende telkens 1 jaar,
  • De keuze voor de optie FLEX is definitief.

Schematisch gesteld

Schema Credo 21 Dynamic Plan

Veilig, flexibel en op eigen ritme sparen met het Credo21 Dynamic Plan

 • Veiligheid:

Garantie van kapitaal: Wenst u zekerheid over uw geld? In het Credo 21 Dynamic Plan is uw ingelegd kapitaal gewaarborgd gedurende de hele looptijd van de overeenkomst.

 • Flexibiliteit:

Aanpasbaar aan uw toekomstige noden: Dankzij de opties FIX en FLEX kunt u na de startperiode, in functie van uw financiële situatie en de economische omstandigheden op dat ogenblik, opteren voor meer veiligheid of meer rendement.

 • Spaarplan en rendement:

U wenst op eigen ritme te sparen en oogt op meer globaal rendement: Door een gewaarborgde basisintrestvoet van 0% kunt u met het Credo21 Dynamic Plan potentieel een hoger globaal rendement verwachten en dit door op regelmatige basis te sparen.

Credo21 Dynamic Plan, voor beleggers die op eigen rtime wensen te sparen

Het Credo21 Dynamic Plan richt zich tot particuliere beleggers die op middellange termijn op eigen ritme veilig willen sparen met het oog op potentieel meer rendement.

Hoeveel kan ik sparen in het Credo21 Dynamic Plan?

Met het Credo21 Dynamic Plan kunt u maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks geplande stortingen doen en dit vanaf 100 EUR per maand tot 6.000 EUR per jaar.
In de periode FLEX zijn er geen bijstortingen mogelijk.

Raadpleeg de financiële infofiche voor meer uitleg.

Het Credo21 Dynamic Plan met een duidelijke en lage kostenstructuur

 • Premietaks: 2%
 • Instapkosten: max. 3% van de uitgevoerde stortingen
 • Beheerskosten: geen
 • Afkoopkosten:
  • Startperiode en periode FIX: een vergoeding van 0,05% per nog te lopen maand tot het einde van het vijfde jaar.
  • Periode FLEX: geen afkoopkosten

Bij afkoop vóór 8 jaar + 1 dag is er roerende voorheffing(*) verschuldigd op een fictieve rente van 4,75%.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit.

Wat is het rendement bij het Credo 21Dynamic Plan?

Het rendement van het Credo21 Dynamic Plan is samengesteld uit:

 • Gewaarborgde intrestvoet:
  • Startperiode en periode met optie FIX: Elke netto gestorte premie krijgt een gewaarborgde intrestvoet van 0,00%, die op het ogenblik van storting van toepassing is, gewaarborgd voor de resterende looptijd van de startperiode.
  • Optie FLEX: Het rendement in de periode met optie FLEX is samengesteld uit:
   • Basisrente: gewaarborgd gedurende 1 jaar, berekend en verworven op dagbasis.
   • Getrouwheidsrente: gewaarborgd gedurende 1 jaar en verworven na 1 jaar.

De actuele rentetarieven worden steeds bekendgemaakt op de website.

 • Winstdeelname: In functie van de prestaties van de maatschappij kan een winstdeelname toegekend worden. Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Het globale rendement uit het verleden kan in de infofiche geraadpleegd worden. Het rendement uit het verleden is geen garantie voor de toekomst.

Credo21 Dynamic vs. Credo21 Dynamic Plan

In het Credo21 Dynamic Plan kunt u op regelmatige basis kleine stortingen doen: Vanaf 100 EUR per maand en maximaal 6.000 EUR per jaar.

Bij Credo21 Dynamic kunt u enkel bijstorten vanaf 1.250 EUR en enkel gedurende de eerste 3 jaar van de startperiode of de periode met optie FIX. 

Risico's

 

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien Credimo NV in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 EUR per verzekeringnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 EUR gewaarborgd is. Voor het eventueel surplus wordt het risico gedragen door de verzekeringnemer.

Deze tak 21 spaarverzekering kan bepaalde risico's inhouden in geval van vervroegde afkoop:

 • een vervroegde afkoop tijdens de eerste 8 jaar kan onderhevig zijn aan roerende voorheffing;
 • een correctie in functie van de marktwaarde kan toegepast worden;
 • een afkoopvergoeding kan aangerekend worden.

De winstdeelname is niet gewaarborgd en kan schommelen gedurende de tijd in functie van de economische conjunctuur en de resultaten van Credimo NV.

Credo21 Dynamic Plan

Credo21 Dynamic Plan is een tak 21-spaarverzekering naar Belgisch recht.  Het Credo21 Dynamic Plan is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten om aan verzekeringen te doen, onder het nummer 1665 om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002  -  B.S. van 03/05/2002 en 07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te beoefenen.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vindt u in het essentiële-informatiedocument (EID), de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten kunt u gratis verkrijgen bij uw bemiddelaar of op www.credimo.be. Alvorens u intekent, moet u deze documenten aandachtig doornemen. De intrestvoeten en de intrestvoetwaarborgtermijnen voor het Credo21 Dynamic Plan vindt u op www.credimo.be of bij uw bemiddelaar.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over uw persoonlijke situatie. Credimo NV heeft uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vermelde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. De pagina houdt dan ook geen beleggingsadvies in. U kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat uw bemiddelaar heeft getoetst of ze voor u passend of geschikt zijn.

Elke klacht betreffende een contract kan gericht worden aan: Credimo NV, Weversstraat 6-10 te 1730 Asse, klachtenbeheer@credimo.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be of via webformulier op www.ombudsman-insurance.be.

Heeft u interesse in Credo21 Dynamic Plan?

Credimo verdeelt haar verzekeringsproducten via zelfstandige verzekeringsmakelaars. Heeft u interesse in Credo21 Dynamic Plan? Vul onderstaand contactformulier in.

Voor de behandeling van uw vraag worden de persoonsgegevens opgenomen op dit formulier verwerkt door Credimo NV, Weversstraat 6-10 1730 Asse.
Wij nodigen u uit u vertrouwd te maken met de principes die bij de verwerking worden toegepast door onze Privacyverklaring te lezen.
U kan kennis nemen van de gegevens die op u betrekking hebben en deze laten verbeteren.
Door op “Verzenden” te klikken, bevestigt u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring, en stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven bepaald.