Overslaan en naar de inhoud gaan

0,00%

Gewaarborgde intrestvoet
Veiligheid Credo 21 Dynamic

VEILIGHEID

Garantie van kapitaal

Flexibiliteit Credo 21 Dynamic

FLEXIBILITEIT

Aanpasbaar aan uw toekomstige noden dankzij de opties FIX of FLEX

Rendement Credo 21 Dynamic

RENDEMENT

Geen gewaarborgde basisintrestvoet met het oog op een hoger globaal rendement 

Credo21 Dynamic, de spaarverzekering die zich aan uw spaarbehoefte aanpast

Credo21 Dynamic is een tak 21- spaarverzekering met kapitaalgarantie (na aftrek van taksen, kosten en eventuele risicopremies), zonder gewaarborgde intrestvoet maar met een eventuele winstdeelname.

Credo21 Dynamic past zich aan uw spaarbehoefte aan naargelang uw financiële realiteit, dankzij de keuze tussen twee opties, FIX of FLEX, na de startperiode van 8 jaar en 1 maand.

Credo21 Dynamic loopt af op 01/01 volgend op de 100e verjaardag van de verzekeringnemer.

Er is geen roerende voorheffing* verschuldigd bij afkoop na 8 jaar en 1 dag of bij een afkoop met een aanvullende waarborg overlijden van 130%.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit. Het toepasselijk tarief voor de roerende voorheffing bedraagt momenteel 30%.

Hoe werkt Credo21 Dynamic?

Credo21 Dynamic is een Open End- verzekeringsovereenkomst. Na een eerste garantieperiode van 8 jaar en 1 maand, de zogenaamde startperiode, heeft de verzekeringnemer de keuze tussen 2 opties:

 • OPTIE FIX:
  • Nieuwe looptijd van 8 jaar,
  • De intrestvoet op het ogenblik van deze keuze is gewaarborgd gedurende de nieuwe periode van 8 jaar,
  • Op het einde van de looptijd heeft de verzekeringnemer opnieuw de vrije keuze tussen de opties FIX of FLEX.
 • OPTIE FLEX:
  • Deze periode loopt tot het einde van de overeenkomst of tot het overlijden van de verzekerde,
  • Basis- en getrouwheidsintrestvoet zijn gewaarborgd gedurende telkens 1 jaar,
  • De keuze voor de optie FLEX is definitief.

Schematisch gesteld

werking Credo 21 Dynamic

Veiligheid, flexibiliteit en meer rendement met Credo21 Dynamic

 • Veiligheid:

Garantie van kapitaal: Wenst u zekerheid over uw geld? Bij de Credo21 Dynamic is uw ingelegd kapitaal gewaarborgd gedurende de hele looptijd van de overeenkomst.

 • Flexibiliteit:

Aanpasbaar aan uw toekomstige spaarbehoefte: Dankzij de unieke opties FIX en FLEX kunt u na de startperiode, in functie van uw financiële situatie op dat ogenblik, opteren voor meer beschikbaarheid of potentieel meer rendement.

 • Rendement:

Met het oog op meer globaal rendement: Door een gewaarborgde basisintrestvoet van 0% kunt u met de Credo21 Dynamic potentieel een hoger globaal rendement verwachten.

Credo21 Dynamic voor dynamische beleggers

Credo21 Dynamic is bestemd voor de eerder dynamische belegger die geen belang hecht aan een gewaarborgde intrestvoet maar volledig kiest voor jaarlijks variabele winstdeelnames. De belegger wenst een rendement dat mee evolueert met de marktsituatie. Een lage kostenstructuur is eveneens gewenst.

Welk bedrag kunt u in Credo21 Dynamic sparen?

Bij Credo21 Dynamic kunt u sparen vanaf een startpremie van 2.500 EUR.
Bijstortingen van minimaal 1.250 EUR zijn mogelijk tijdens de startperiode van 8 jaar en 1 maand en elke FIX-periode, telkens gedurende de eerste drie jaar.

Credo21 Dynamic met een duidelijke en lage kostenstructuur

 • Premietaks: 2%
 • Instapkosten: max. 3% van de uitgevoerde stortingen
 • Beheerskosten: geen
 • Afkoopkosten:
  • Startperiode en periode FIX: een vergoeding van 0,05% per nog te lopen maand tot het einde van het vijfde jaar.
  • Periode FLEX: geen afkoopkosten

Bij afkoop vóór 8 jaar + 1 dag is er roerende voorheffing(*) verschuldigd op een fictieve rente van 4,75%.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit. 

Wat is het rendement bij Credo21 Dynamic?

Het rendement van Credo21 Dynamic is samengesteld uit:

 • Gewaarborgde intrestvoet 0,00%:
  • Startperiode en periode met optie FIX: Elke netto gestorte premie krijgt een gewaarborgde intrestvoet van 0,00%, die op het ogenblik van storting van toepassing is, gewaarborgd voor de resterende looptijd van een periode van 8 jaar en 1 maand.
  • Optie FLEX: Het rendement in de periode met optie FLEX is samengesteld uit:
   • Basisintrestvoet: gewaarborgd gedurende 1 jaar, berekend en verworven op dagbasis.
   • Getrouwheidsintrestvoet: gewaarborgd gedurende 1 jaar en verworven na 1 jaar.
 • Winstdeelname: In functie van de prestaties van de maatschappij kan een winstdeelname toegekend worden. Deze is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

De actuele rentetarieven worden steeds bekendgemaakt op de website.

Het globale rendement uit het verleden kan in de infofiche geraadpleegd worden. Het rendement uit het verleden is geen garantie voor de toekomst.

Credo21 Safe vs. Credo21 Dynamic?

Bij Credo21 Dynamic is er een gewaarborgde basisintrestvoet van 0,00% terwijl de gewaarborgde basisintrestvoet bij Credo21 Safe hoger ligt.

De keuze tussen Credo21 Safe en Credo21 Dynamic hangt af van uw appetijt om min of meer risico's te nemen wat het globaal rendement betreft.

Risico's

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien Credimo NV in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 EUR per verzekeringnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 EUR gewaarborgd is. Voor het eventueel surplus wordt het risico gedragen door de verzekeringnemer.

Deze tak 21-spaarverzekering kan bepaalde risico's inhouden in geval van vervroegde afkoop:

 • een vervroegde afkoop tijdens de eerste 8 jaar kan onderhevig zijn aan roerende voorheffing;
 • een correctie in functie van de marktwaarde kan toegepast worden;
 • een afkoopvergoeding kan aangerekend worden.

De winstdeelname is niet gewaarborgd en kan schommelen gedurende de tijd in functie van de economische conjunctuur en de resultaten van Credimo NV.

Credo21 Dynamic

Credo21 Dynamic is een tak 21-spaarverzekering naar Belgisch recht.  Credo21 Dynamic is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten om aan verzekeringen te doen, onder het nummer 1665 om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002  -  B.S. van 03/05/2002 en 07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te beoefenen.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vindt u in het essentiële-informatiedocument (EID), de infofiche en de algemene voorwaarden.Deze documenten kunt u gratis verkrijgen bij uw bemiddelaar of op www.credimo.be. Alvorens u intekent moet u deze documenten aandachtig doornemen. De intrestvoeten en de intrestvoetwaarborgtermijnen voor Credo21 Dynamic vindt u op www.credimo.be of bij uw bemiddelaar.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over uw persoonlijke situatie. Credimo NV heeft uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. De pagina is dan ook geen beleggingsadvies. U kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat uw bemiddelaar heeft getoetst of ze voor u passend of geschikt zijn.

Elke klacht betreffende een contract kan gericht worden aan: Credimo NV, Weversstraat 6-10 te 1730 Asse, klachtenbeheer@credimo.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be of via webformulier op www.ombudsman-insurance.be.

Heeft u interesse in Credo21 Dynamic?

Credimo verdeelt haar verzekeringsproducten via zelfstandige verzekeringsmakelaars. Heeft u interesse in Credo21 Dynamic? Vul onderstaand contactformulier in.

Voor de behandeling van uw vraag worden de persoonsgegevens opgenomen op dit formulier verwerkt door Credimo NV, Weversstraat 6-10 1730 Asse.
Wij nodigen u uit u vertrouwd te maken met de principes die bij de verwerking worden toegepast door onze Privacyverklaring te lezen.
U kan kennis nemen van de gegevens die op u betrekking hebben en deze laten verbeteren.
Door op “Verzenden” te klikken, bevestigt u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring, en stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven bepaald.