Overslaan en naar de inhoud gaan

1,50%

Gewaarborgde intrestvoet
VEiligheid Credo 21 Bon

VEILIGHEID

Garantie van kapitaal

Zekerheid Credo 21 Bon

ZEKERHEID

Garantie van intrestvoet

Rendement Credo 21 Bon

RENDEMENT

Kapitalisatie van intresten

Wat is Credo21 Bon-spaarverzekering?

Credo21 Bon is een tak 21-spaarverzekering met kapitaalgarantie (na aftrek van taksen en kosten) en gewaarborgde intrestvoet.

Credo21 Bon heeft een vaste looptijd van 8 jaar en 1 maand en kapitaliseert uw intresten tot op deze eindvervaldag. 

Er is geen roerende voorheffing* verschuldigd na 8 jaar en 1 maand.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit. Het toepasselijk tarief voor de roerende voorheffing bedraagt momenteel 30%.

Credo21 Bon in de praktijk

Credo21 Bon is een spaarverzekering waarvan u de spaarreserve enkel op de einddatum ontvangt . Totale afkoop voor de einddatum blijft steeds mogelijk.

Tijdens de looptijd van deze spaarverzekering worden de intresten automatisch tegen dezelfde intrestvoet herbelegd.

Bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum wordt de reserve van de Credo21 Bon onmiddellijk aan de begunstigde bij overlijden uitgekeerd.

Veilig en zeker sparen met rendement in Credo21 Bon-spaarverzekering

 • Veiligheid:

Garantie van kapitaal: Wenst u zekerheid over uw geld? In de Credo21 Bon is uw ingelegd kapitaal gewaarborgd gedurende de hele looptijd van de overeenkomst.

 • Zekerheid:

Garantie van intrestvoet: In de Credo 21 Bon is uw intrestvoet gewaarborgd gedurende de hele periode van 8 jaar + 1 maand. 

 • Rendement:

Kapitalisatie van uw intresten:  In de Credo21 Bon worden de intresten tijdens de looptijd gekapitaliseerd aan een gewaarborgde intrestvoet.

Credo21 Bon voor de veilige belegger!

Credo21 Bon is bestemd voor de particuliere belegger die zijn spaargeld veilig wil beleggen en zijn intresten wil laten kapitaliseren tot op einddatum.

Welk bedrag kunt u in Credo21 Bon sparen?

In de Credo21 Bon kunt u uitsluitend sparen met een eenmalige premie van minimaal 2.500 EUR. Bijstortingen zijn dus niet mogelijk.

Credo21 Bon met een duidelijke en transparante kostenstructuur

 • Premietaks: 2%
 • Instapkosten: geen
 • Beheerskosten: geen
 • Afkoopkosten:
  • In geval van een afkoop (enkel volledige afkoop mogelijk), wordt een afkoopvergoeding van 5% op de spaarreserve aangerekend. Dit percentage vermindert met 1% per jaar gedurende de laatste vijf jaar.

Bij afkoop vóór 8 jaar + 1 dag is er roerende voorheffing(*) verschuldigd op een fictieve rente van 4,75%.

(*) Art. 171 en 269 Wetboek Inkomstenbelastingen onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscaliteit.

Wat is het rendement bij Credo21 Bon?

Het rendement van Credo21 Bon is samengesteld uit:

 • Gewaarborgde intrestvoet:
  • De gewaarborgde intrestvoet is gewaarborgd voor 8 jaar + 1 maand.

 

Risico's

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien Credimo NV in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 EUR per verzekeringnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 EUR gewaarborgd is. Voor het eventueel surplus wordt het risico gedragen door de verzekeringnemer.

Deze tak 21 spaarverzekering kan bepaalde risico's inhouden in geval van vervroegde afkoop:

 • een vervroegde afkoop tijdens de eerste 8 jaar kan onderhevig zijn aan roerende voorheffing;
 • een afkoopvergoeding kan aangerekend worden.

Credo21 Bon

Credo21 Bon een tak 21-spaarverzekering naar Belgisch recht. Credo21 Bon is een product van Credimo NV, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten om aan verzekeringen te doen, onder het nummer 1665 om de takken 21 (K.B. van 18/04/2002  -  B.S. van 03/05/2002 en 07/05/2002), 23 en 26 (B.S. van 09/01/2004 en 09/02/2004) te beoefenen.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vindt u in het essentiële-informatiedocument (EID), de infofiche en de algemene voorwaarden. Deze documenten kunt u gratis verkrijgen bij uw bemiddelaar of op www.credimo.be. Alvorens u intekent moet u deze documenten aandachtig doornemen. De intrestvoeten en de intrestvoetwaarborgtermijnen voor Credo21 Bon vindt u op www.credimo.be of bij uw bemiddelaar.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over uw persoonlijke situatie. Credimo NV heeft uw kennis en ervaring, uw financiële situatie en uw spaardoelstellingen niet getoetst. Mogelijk zijn de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt. De pagina is dan ook geen beleggingsadvies. U kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat uw bemiddelaar heeft getoetst of ze voor u passend of geschikt zijn.

Elke klacht betreffende een contract kan gericht worden aan: Credimo NV, Weversstraat 6-10 te 1730 Asse, klachtenbeheer@credimo.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be of via webformulier op www.ombudsman-insurance.be.

HEEFT U INTERESSE IN CREDO21 BON?

Credimo verdeelt haar verzekeringsproducten via zelfstandige verzekeringsmakelaars. Heeft u interesse in de Credo21 Bon? Vul onderstaand contactformulier in.

Voor de behandeling van uw vraag worden de persoonsgegevens opgenomen op dit formulier verwerkt door Credimo NV, Weversstraat 6-10 1730 Asse.
Wij nodigen u uit u vertrouwd te maken met de principes die bij de verwerking worden toegepast door onze Privacyverklaring te lezen.
U kan kennis nemen van de gegevens die op u betrekking hebben en deze laten verbeteren.
Door op “Verzenden” te klikken, bevestigt u kennis te hebben genomen van onze Privacyverklaring, en stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven bepaald.